Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Kalokagathia

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) ve vzdělávací oblasti „VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ“ je koncipován díky modulové formě výuky na této škole jako vzdělávací modul, nikoli jako ŠVP vytvořený předmětově a s učebními osnovami.

Vzdělávací modul je ucelená obsahová jednotka, která je koncipována na základě kompetencí, nikoli obsahu vzdělávání. Kombinací modulů mohou vznikat různé vzdělávací programy. Vzdělávací moduly umožňují individualizaci výuky.

V oblasti vzdělávání pro zdraví je prvořadým cílem vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Dále je kladen důraz na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách a pod). V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

Z hlediska pojetí vzdělávání pro zdraví na HŠ Radlická je zvolen název modulu „Kalokagathia“, který plně vyjadřuje základní cíle tohoto programu. Kalokagathia je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Od 19. století se pojem kalokagathie používal a zejména v počátcích sportu a tělesné výchovy, například v olympijském nebo u nás v sokolském hnutí a vyjadřoval program tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí.

Proto i základní členění každého modulu je na 3 části:

  1. pohybové dovednosti
  2. teoretické poznatky

III.  péče o zdraví

Moduly jsou sestaveny vždy dva na 1. a 2. pololetí v daném ročníku. Celkem tedy v rámci ŠVP je vytvořeno 8 modulů pro oblast vzdělávání pro zdraví.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

  • vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit
  • racionálně jednat v situacích osobního ohrožení
  • vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž
  • dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností

Oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, v nepovinném předmětu sportovní hry, ve dnech volných aktivit a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek. Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytvoří oddělení zdravotní tělesné výchovy (není součástí tohoto modulu, bude závislé na konkrétních podmínkách a potřebách školy).

Závěrem je třeba zdůraznit, že v tomto modulu vzdělávání pro zdraví by mělo především jít o harmonický a individuálně odlišný přístup k žákům, tak, aby v rámci definice kalokagathie došlo k pozitivnímu posunu myšlení u žáků v tomto oboru. V žádném případě by zde neměly být prosazovány ambice pedagoga směrem k nepřiměřené výkonnosti nebo jednostrannému zaměření tělesné výchovy. Proto je zvolen název modulu: KALOKAGATHIA.