Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Plán minimálního preventivního programu

Plán minimálního preventivního programu zpracováný metodikem prevence Hotelové školy Radlická

Úvod

Preventivní aktivity vycházejí a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty:

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018
 • Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních – č.j. 22294/2013-1
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – č.j. 21291/2010-28
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 – 25
 • Evaluace a diagnostika preventivních programů

Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

 • Školní řád Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

Příprava programu

Charakteristika školy

Hotelová škola Radlická je lokalizována v Praze 5, vedle nákupního centra Galerie Nové Butovice v pěší dostupnosti od metra trasy B, stanice Nové Butovice.

Od školního roku 2009/2010 nabízí studium dvou oborů:

 • hotelnictví
 • cestovního ruch

Počet tříd ve školním roce 2015/2016: 21 tříd (11 obor cestovní ruch a 10 obor hotelnictví)

Počet žáků ve třídách: 17 až 30 žáků/žákyň. Počet studujících na HŠ Radlická se dlouhodobě pohybuje kolem 480 žáků, z nichž je 25 % mimopražských. Na škole studují 2 % žáků jiné než české národnosti.

Škola se skládá ze tří vzájemně propojených budov a odděleného školního hotelu MATURA, který se nachází v areálu školy. V další budově areálu, která je od školy oddělena, sídlí Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené a Institut informatiky – vyšší odborná škola, s.r.o.

Škola je velmi dobře technicky vybavena, její součástí je:

 • moderní školní hotel MATURA
 • galerie a odborná pracoviště školní cestovní agentury RADVIA
 • rozsáhlý vnitřní i vnější sportovní areál včetně kurtů
 • školní zahrada s možností posezení pro 1 – 2 třídy (tzv. školní amfiteátr)
 • školní jídelna s bufetem provozovaná soukromou firmou
 • řada odborných a jazykových učeben s možností využití audio a video techniky či přístupem na internet

Studenti i pedagogové mají možnost využít:

 • služby školní knihovny
 • sportoviště včetně sauny a posilovny i mimo čas výuky
 • prostory školní kaple k relaxaci

Školní řád (ŠŘ) je vyvěšen na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz. Na začátku každého školního roku jsou s ním žáci seznamováni prostřednictvím svých třídních učitelů. Na bezpečnost žáků v době výuky dohlížejí vyučující, o přestávkách potom dozory, které drží vyučující ve všech prostorách školy včetně šaten. Po dobu vyučovacích hodin se škola zamyká, aby se zabránilo vniknutí nežádoucích osob.

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Ve škole nepracuje vlastní školní psycholog, v případě potřeby škola využívá služeb OPPP Praha 5, Kuncova 1580/1 a služeb psychologů a terapeutů na specializovaných pracovištích. Organizace a zařízení, se kterými škola spolupracuje v rámci primární prevence, jsou uvedeny v přílohách.

Klima školy je otevřené, žáci mají možnost promluvit o svých starostech se třídními učiteli, s výchovnou poradkyní i se školní metodičkou prevence, této příležitosti bez obav využívají. Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu a probíhají každý týden. Zároveň žáci mohou použít pro kontakt uzamykatelné schránky učitelů i poradců umístěné na volně přístupném místě u studijního oddělení. Na konzultaci ohledně vzdělávacích či výchovných potíží mohou samozřejmě přijít také rodiče. Kontakty na vedení školy, výchovou poradkyni, školní metodičku prevence i pedagogické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Již sedmým rokem pokračuje vydávání školního časopisu Terminál. Redakční rada se skládá ze studentů všech čtyř ročníků, kteří časopis tvoří pod metodickým vedením PhDr. Běly Popovičové a školní metodičky prevence ve svém volném čase.

Po škole jsou rozmístěny nástěnky s kontaktem na Linku bezpečí a nástěnky informující o faktorech a následcích rizikového chování včetně kontaktů na příslušná zařízení, kde mohou žáci vyhledat pomoc.

Ve škole průběžně sledujeme výskyt výukových a výchovných problémů našich žáků – tyto problémy se řeší průběžně při pohovorech se studenty a jejich zákonnými zástupci, na pedagogických radách, resp. na výchovných komisích. Ve školním roce 2014/2015 to byly zejména problémy se záškoláctvím, paděláním omluvenek, ničením školního majetku, nevhodným chováním žáků. Nejednalo se však o početné kolektivy studentů, tyto projevy byly vázány na jednotlivce či velmi malé skupinky žáků.

Hlavní zásady programu

Oblasti prevence

Prevence rizikového chování u žáků na Hotelové škole Radlická zahrnuje v souladu s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy aktivity v těchto oblastech:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví
 • šikana, násilí
 • divácké násilí
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • rasismus, xenofobie
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „UNL“)
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou
 • poruchy příjmu potravy
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí
 • šikany
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování výchovy mládeže
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Vymezení cílové skupiny

Primární cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni žáci školy – v naprosté většině případů se jedná se o věkovou kategorii 15 – 20 let (výjimečně i starší žáky, kteří studují na naší škole většinou v rámci individuálního studijního plánu).

Další cílovou skupinou jsou pedagogové HŠ Radlická a rodiče žáků.

Cíle programu

Cíle pro studenty Hotelové školy Radlická
 • zvýšit informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, pochopit příčiny šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí (podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů občanská nauka, základy přírodních věd, nauka o výživě, tělesná výchova, právo, cizí jazyky)
 • znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů – šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí
 • umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která přináší užívání drog (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu
 • chápat význam zdravého způsobu života
 • vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu)
 • podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek
Cíle pro pedagogy Hotelové školy Radlická
 • pozitivní přístup k žákům
 • zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, zdravého způsobu života (podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů občanská nauka, základy přírodních věd, nauka o výživě, tělesná výchova, právo, cizí jazyky)
 • podílet se na realizaci školního preventivního programu
 • účastnit se vzdělávání v rámci DVPP v oblasti prevence rizikového chování
 • trvat na důsledném dodržování školního řádu
Cíle pro třídní učitele Hotelové školy Radlická
 • udržovat pravidelný kontakt se třídou a zajímat se o dění ve třídním kolektivu, poznávat vzájemné vztahy
 • rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě
 • spolupracovat s rodiči studentů
 • sledovat efektivitu preventivních aktivit
Cíle pro školního metodika Hotelové školy Radlická
 • příprava a zajištění realizace minimálního školního preventivního programu
 • podílet se na dalším vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • dále se vzdělávat v problematice prevence rizikového chování – účast na odborných kurzech a seminářích, sebevzdělávání, rozšiřování školní knihovny o vhodné materiály s tematikou prevence negativních sociálně patologických jevů
 • pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu
 • spolupráce s obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou
Cíle pro rodiče žáků Hotelové školy Radlická
 • být informováni o rizicích souvisejících s rizikovým chováním mladistvých
 • být informováni o poradnách, střediscích a programech v oblasti primární prevence pro rodiče a dospívající
 • znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů – šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí
 • účastnit se akcí, besed, seminářů s tématikou prevence rizikového chování pořádaných školou

Realizace školního preventivního programu

Pedagogové a vedení školy budou na HŠR podporovat
 • komunikaci mezi studenty, učiteli a rodiči studentů na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání
 • pozitivní vztah studentů k prostředí školy
 • vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům
 • rozvíjení osobnosti studenta
 • zdravý životní styl
 • aktivní využití volného času studentů
 • zvyšování informovanosti studentů v oblasti společensky negativních jevů
 • vedení studentů k zájmu o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity
 • práci studentské rady jako orgánu studentů
 • prezentaci školy, jejích výsledků a umístění studentů v soutěžích

Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do modulové výuky na Hotelové škole Radlická

Občanská nauka – jednotlivé moduly (značka, název)
 • SN01  Psychologie
 • SN02  Sociologie 1
 • SN03  Sociologie 2
 • SN06  Právo 1
 • SN07  Právo 2
 • SN08  Ekonomie 1
 • SN09  Ekonomie 2
 • SN10 Mezinárodní vztahy
 • SN11  Evropská Unie
 • SN12  Média
Dějepis
 • Člověk v dějinách
Literární výchova
 • Člověk v dějinách
Cizí jazyky – jednotlivé moduly (značka, název)
 • A1       Přátelé a rodina
 • A2       Škola a volný čas
 • A4       Zdravý životní styl
 • A11     Osobní charakteristika, koníčky
 • A12     Oblíbené sporty
 • A18     Svátky ve světě
 • A19     Naše planeta
 • A22     Životní úspěchy
 • A23     Rodina, osobní charakteristika, mezilidské vztahy
 • A24     Bydlení a domov
 • A26     Vzdělávání, moje škola
 • A27     Práce a profese
 • A40     Příroda, životní prostředí
 • GN7    Učit se pro život
 • GN8    Povolání a práce
 • GN10 Péče o zdraví
 • GN17  Stravování
 • GN18  Svět práce
 • GN19  Sport a fitness
 • GN20  Vzdělání a kariéra
 • GN21  Svátky
 • GN22  Volný čas
 • GN28  Etapy života
Nauka o výživě – jednotlivé moduly (značka, název) – týká se oboru hotelnictví
 • NV2    Zásady zdravé výživy
 • NV3    Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě, nové trendy
 • NV4    Specifika výživy určitých skupin lidí
 • NV5    Léčebná výživa
ZPV – základy přírodních vět
 • PZP V2/BEF  Biologie člověka, zdraví a nemoc
Kalokagathia
 • TZNS1, TZNS2, TZNS3, TZNS4, TZNS5, TZNS6, TZNS7, TZNS8 – Netradiční sporty a zdravověda
Třídnické hodiny
 • Vhodná témata pro vedení třídnických hodin – zpracovává každý třídní učitel na základě výchovně vzdělávacího plánu, který předkládá výchovná poradkyně školy Mgr. Soňa Jarošová.
 • Třídní učitelé pomocí různých her, testů poznávají třídní kolektiv a osobnosti jednotlivých žáků a snaží se formovat třídu tak, aby předešli společensky nežádoucím projevům chování.
 • Tímto výčtem předmětů a jednotlivých modulů preventivní aktivity v rámci výuky zdaleka nekončí. Například ve výuce českého jazyka a cizích jazyků zařazují vyučující diskuse na aktuální témata, motivují žáky k četbě a výběru vhodné a zajímavé literatury.

Plánované akce pro jednotlivé ročníky

1. ročník
 • adaptační kurz – program je koncipován tak, aby se nový třídní kolektiv měl možnost poznat a seznámit nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli
 • vytvoření „vstupního tabla“ 1. ročníků
 • exkurze do Městské knihovny hl. m. Prahy
 • interaktivní seminář zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek realizovaný metodičkou školní prevence
 • slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků (na úvod maturitního plesu)
 • dny volných třídních aktivit
 • jazykové kurzy v Německu a ve Frankfurtu nad Mohanem
 • jazykový kurz Praha – alternativní program
 • exkurze – památník Vojna u Příbrami, památník Terezín
2. ročník
 • interaktivní seminář zaměřený na prevenci pohlavně přenosných nemocí a na bezpečný sex
 • reprezentační akce školy ve Florencii
 • dny volných třídních aktivit
 • účast na charitativních akcích – Světluška a Bílá pastelka na podporu nevidomých
3. ročník
 • interaktivní seminář zaměřený na multikulturní výchovu a prevenci projevů intolerance k menšinám ve společnosti
 • prezentace práce tříd rodičům – školní hotel
 • reprezentační akce školy ve Florencii
 • barmanské kurzy (H3A, H3B, H3C)
 • dny volných třídních aktivit
 • účast na charitativních akcích
4. ročník
 • reprezentační akce školy ve Florencii
 • prezentace práce tříd rodičům – školní hotel
 • vytvoření třídního maturitního tabla
 • maturitní ples
 • slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Plánované akce určené všem studentům

 • vánoční oslavy – předvánoční týden – žáci mají možnost vystoupení na školním předvánočním programu, pomoc se zajištěním hlavního i doprovodného programu (stánky atp.),
 • pomoc při organizaci a realizaci „Dnů otevřených dveří na HŠ Radlická“,
 • celostátní soutěž „Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka“,
 • soutěže v rámci jednotlivých předmětů – „Matematika převážně nevážně“, „Matematický klokan“, školní vědomostní soutěž z předmětů ON a D „Ani nevím, že to vím“, jazykové olympiády a další
 • „Klub mladého diváka“ – možnost návštěvy různorodých divadelních představení v Praze
 • Schola Pragensis
 • školní časopis Terminál
 • sportovní soutěže a turnaje, např. sportovní soutěž „Poprask“
 • pro studenty oboru Hotelnictví a turismus jsou pořádány rozličné kurzy – kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanský kurz

O všech plánovaných školních akcích jsou studenti informováni třídním učitelem, učitelem předmětu, na který je akce vázána, popřípadě se s nabídkou akcí seznamují prostřednictvím nástěnky u studijního oddělení či informací ve školním časopise.

Další akce určené studentům

Vedení školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, vedoucí oddělení výuky jednotlivých oddělení sledují v průběhu roku nabídku kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí a dalších akcí, které operativně zařazují do programu. Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro studenty.

Nabídka nepovinných předmětů:

 • náboženství
 • sportovní hry

Nabídka činností ve volném čase studentů

Po domluvě se správcem učebny, popřípadě v hodinách vyhrazených pro studenty je možné ve škole využívat:

 • venkovní i vnitřní sportoviště, posilovnu, saunu
 • knihovnu
 • učebny výpočetní techniky
 • videoklub
 • zahradu

Schránky důvěry

Ve škole fungují klasické schránky důvěry, kam mají studenti možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti, obracet se na výchovnou poradkyni Mgr. Soňu Jarošovou nebo školního metodika prevence Mgr. Janu Zapletalovou se svými problémy. Tyto schránky jsou umístěny ve vestibulu u studijního oddělení.

Dále je ve škole propagována Linka bezpečí formou několika nástěnek na chodbách školy.

Konzultační hodiny

Studenti i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence v rámci konzultačních hodin a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky.

Informační nástěnky

V budově školy se nachází několik informačních nástěnek s tematikou drogové závislosti, kouření, HIV&AIDS. Na těchto nástěnkách najdou studenti i informace o některých internetových stránkách s touto tematikou, seznamy příslušných institucí a center krizové intervence. Vedle těchto preventivních nástěnek jsou zde další informující o aktivitách studentů ve volném čase, o akcích pořádaných školou (adaptační, lyžařské a sportovně-turistické kurzy) včetně fotografické dokumentace již realizovaných akcí.

Propagace školního preventivního programu:

 • internetové stránky školy
 • školní nástěnka
 • třídní schůzky
 • třídnické hodiny
 • školní časopis Terminál

Odborná literatura a další materiály dostupné ve škole

Ve školní knihovně jsou pedagogům a studentům naší školy k dispozici následující tituly s tematikou negativních sociálně patologických jevů:

 • Nešpor – Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti, Praha, Sportpropag 1995.
 • Šedivý – Válková: Lidé, alkohol, drogy, Praha, Naše vojsko 1988.
 • Jiří Presl: Drogová závislost, Praha, Maxdorf 1994.
 • Petrusek: Sociometrie, Praha, Svoboda 1969.
 • O.J. Štampach: Sekty a nová náboženská hnutí – naděje a rizika, metodický list.
 • Jaroslav Skála: …až na dno!?, Praha, Avicenum 1988.
 • Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (VI. odborný seminář 3.-5. října SZÚ Praha), Praha, Cevap 2005
 • Vlastimil Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci, Praha, SPN 1990.
 • Zuzana Hadj-Moussová a kolektiv: Intervence – Pedagogicko-psychologické poradenství III., UK v Praze, PedF 2004.

Další tituly jsou dostupné u výchovné poradkyně školy Mgr. Soni Jarošové.

Škola od společnosti „Člověk v tísni“ objednala zdarma 2 DVD s několika dokumentárními fil­my:

 • DROGY – DVD 6 filmů o drogách a drogové závislosti
 • HIV & AIDS – sada obsahuje 5 dokumentárních snímků zabývajících se problematikou HIV & AIDS v subsaharské Africe z různých pohledů
 • Tyto filmy je možné zařadit ve výuce, třídnických hodinách, v případě zájmu je studentům zapůjčit. Další DVD tituly k zapůjčení a využití ve výuce jsou k dispozici u ŠMP, Mgr. Jany Zapletalové:
 • ŘÍZENÁ STŘELA – pro začínající řidiče
 • POKUŠENÍ – bezpečnost na silnicích
 • Z KOLA NA MOTO – bezpečné dopravní chování
 • ŘEKNI DROGÁM NE
 • NEONACISMUS A EXTREMISMUS

Spolupráce školy s jinými organizacemi

 • Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky
 • občanské sdružení Prev-centrum
 • PhDr. Vladimíra Fořtová, klinická psycholožka
 • Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.
 • Krajské ředitelství PČR
 • Bezpečnostní a protidrogová komise MČ Praha 5

Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu

Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o působení na cílovou skupinu studentů, snahu o prevenci negativních sociálně patologických jevů, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví.

Signálem špatně sestaveného a realizovaného programu by byl například výrazný nárůst těchto jevů, a tudíž výrazně častější potřeba svolávat výchovné komise a následně udělovat výrazně častěji různá kázeňská opatření, než je tomu nyní.

Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny.

Konkrétní fakta a údaje je možné získat opakovaným dotazníkovým šetřením a srovnávat výsledky za jednotlivé školní roky.

Zpracovala: Mgr. Jana Zapletalová, školní metodik prevence

 


Návykové látky a jejich vliv na naše zdraví (pdf)