Aktuální informace k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) a vlády

Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Aktuální informace k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) a vlády

Mimořádné opatření – školy

Mimořádné opatření – konání akcí nad 100 lidí 

Manuál ke koronaviru z Bulovky

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

VYHLÁŠKA č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Školy a školská zařízení mají nadále v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávanými na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

 

 • Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol (4. ročníků) a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Od 11.5.2020 se bude konat nepovinná příprava (opakování) na maturitní zkoušky formou konzultací. Rozpis konzultací bude uveřejněn během tohoto týdne na webových stránkách školy. Žáci budou docházet do školy pouze podle daného rozpisu na vypsané konzultace a budou dodržovat stanovená pravidla. Konzultací se mohou zúčastnit pouze žáci, kteří doručí mailem svému třídnímu učiteli nejpozději do 7.5.2020 scan podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

 • Úřední hodiny pro žáky a rodiče na studijním oddělení školy budou každé pondělí od 9.00 do 12.00 a středu od 13.00 do 16.00. Veškeré záležitosti související se studijním oddělením přednostně prosím řešte elektronicky nebo telefonicky s paní Lucií Smíškovou – 251 172 123, 725 679 925, smiskoval@hs-radlicka.cz.

 

 

 

 • Žádáme studenty a zákonné  zástupce, aby se se svými dotazy obraceli na třídní učitele.

 

 • Jakmile bude povolena přítomnost žáků a studentů ve školách, Hotelová škola Radlická zaktualizuje časový plán práce (rozpis souvislých praxí a ostatní naplánované akce).

 

 • Dle časového plánu práce bude v termínu 23. 3. -27. 3. 2020 probíhat 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky ( ,,svatý týden“). V tomto termínu nebudou žákům zasílány úkoly od učitelů. HŠR doporučuje žákům využít tento čas k intenzivní přípravě na maturitní zkoušky.

 

 • Od 16.3.2020 dochází k útlumu fyzických porad učitelského sboru a výuka Hotelové školy Radlická se na doporučení Víta Šimrala, PhD et PhD bude orientovat na metodu telekonferencingu.

 

 • Od 16.3.2020 je až do odvolání ukončen provoz školního hotelu Matura. Pro učitele odborné výuky platí stejná pravidla jako pro učitele teoretické výuky.

 

 • Od 16.3.2020 až do odvolání nebudou pro zaměstnance připravovány obědy ve školním hotelu Matura.

 

 

 • Třídní učitelé jsou povinni informovat své žáky, aby striktně dodržovali omezení pohybu osob.

 

 • Jsou zrušené veškeré pronájmy vnitřních a venkovních tělovýchovných zařízení.

 

 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni sledovat www stránky školy, kde se budou průběžně objevovat aktuální informace. Na výzvu ředitele HŠR nebo vedoucího pracovníka je zaměstnanec povinen dostavit se na pracoviště.

 

 • Z preventivních zdravotních důvodů Hotelová škola Radlická zrušila jazykový kurz do Frankfurtu. Zákonní zástupci žáků a plnoletí žáci nebudou hradit stornopoplatky. O náhradním programu budou žáci informováni.

 

 • Do odvolání se ruší cestovatelské pořady v Malostranské besedě.

 

 • Na základě mimořádného opatření MZČR se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Do odvolání jsou pozastaveny souvislé praxe žáků.

 

 • Hotelová škola Radlická vřele doporučuje žákům školy, aby věnovali zvýšenou pozornost mimořádným opatřením MZČR a aby se v souvislosti s možností ohrožení života a zdraví nepohybovali na veřejnosti.

 

 • Hotelová škola Radlická velmi doporučuje, aby dny volna žáci věnovali intenzivní přípravě na výuku a zejména na maturitní zkoušky. Všichni žáci mají kdykoli možnost spojit se elektronicky s vyučujícími a využit možnosti vzdálených konzultací.

 

 • Třídní schůzky pro zákonné zástupce nezletilých žáků 1. – 3. ročníků, které se měly konat dne 18.3.2020 od 17.30 hod se ruší z důvodu vydání mimořádného opatření MZČR.           O novém termínu budou zákonní zástupci žáků informováni na webových stránkách školy.

 

 • Každý žák a zákonný zástupce žáka je povinen sdělit Hotelové škole Radlická (třídnímu učiteli) změny zdravotního stavu popř. informaci o rozhodnutí o karanténě žáka, zákonných zástupců žáka a rodičů žáka. Informaci zasílají plnoletí žáci a zákonní zástupci neplnoletých žáků třídnímu učiteli neprodleně.

 

   • Hotelová škola Radlická doporučuje žákům, aby sledovali svou mailovou schránku, kam jim budou zasílány úkoly od učitelů.