Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce 

 Distanční výuka

1) Každý žák je povinen se zapojit do distanční formy výuky. Bude-li žák distanční výuku ignorovat, bude za nesplněné úkoly klasifikován stupněm nedostatečný.

2) V případě nedostatečného technického vybavení žáka pro elektronickou komunikaci v rámci distanční výuky, je žák povinen toto nahlásit třídnímu učiteli před zahájením distanční výuky.

3) Pedagogičtí pracovníci komunikují se žáky primárně prostřednictvím emailu, jako další formu komunikace je možné využívat Bakaláře, mobilní telefony (whatsapp, messenger atd.).

4) Předávání učiva v rámci distanční výuky bude probíhat:

  1. primárně elektronicky (email – školní či se souhlasem soukromý, Bakaláři, whatsapp, messenger atd.),
  2. papírově ve formě uložení úkolů do obálky (se jménem žáka), žák vyučovaný touto formou distanční výuky je povinen si obálku s úkoly pravidelně vyzvedávat a vracet v ní vypracované úkoly.

Žák je povinen veškeré materiály, které odesílá elektronicky učiteli, uchovávat a na požádání předložit v tištěné papírové podobě.

5) Maturitní předměty jsou vyučovány dvakrát nebo třikrát v týdnu (podle počtu hodin daných rozvrhem), nematuritní předměty jsou vyučovány jednou v týdnu v době, která rovněž odpovídá alespoň jedné hodině stanovené týdenním rozvrhem. Přesné časy výuku upřesní vyučující předmětu ihned po zahájení distanční výuky.

6) Žák musí být pedagogickým pracovníkům k dispozici v době platného rozvrhu hodin pro daný školní rok.

7) Vyučující jsou povinni poskytnout žákům pro bezproblémové zvládnutí učiva své konzultační hodiny, v nichž pomohou žákům distančně zvládnout požadované učivo (konzultační hodiny jsou zveřejněny na webových stránkách školy).

8) Pokud žákovi nebude fungovat elektronické připojení v daném předmětu dle platného rozvrhu hodin, je povinen vyzvednout si v tištěné podobě zadané úkoly osobně na vstupní recepci HŠ Radlická v týž den, kdy se konala výuka daného předmětu. Zůstane-li zadané učivo nevyzvednuto, může být žák hodnocen za danou látku stupněm nedostatečný nebo může zůstat neklasifikován. O případné technické poruše je žák povinen vyučujícího informovat ihned, tzn. v momentě zahájení distančně vyučovaného předmětu. Vyučujícího je možné informovat o této skutečnosti telefonicky.

 

Hodnocení žáků během distanční výuky

1) Hlavní účel hodnocení při distanční výuce je motivace žáka k učení a získávání nových znalostí a dovedností.

2) Pedagog žáka průběžně informuje o jeho úrovni zvládnutí učiva, upozorňuje na nedostatky a vede žáka k jejich odstranění.

3) V případě zjištění výrazných nedostatků bude žákovi poskytnuta během distanční výuky individuální pomoc pro zvládnutí učiva.

4) Žáci HŠR budou průběžně klasifikování v průběhu distanční výuky z jednotlivých modulů ŠVP. ŠVP bude uzpůsobeno distanční výuce (plně realizované moduly, redukované moduly, nerealizované moduly).

5) U opravných zkoušek vyučující zvolí písemnou formu nebo ústní formu přezkoušení přes aplikaci whatsapp podle povahy předmětu (maturitní/nematuritní předmět).

 

Omlouvání žáků během distanční výuky

1) V případě distanční výuky je omlouvání žáků stejné, jako je uvedeno v bodu 2.6. školního řádu.

2) Nepřítomnost při praktické výuce je žák povinen elektronicky doložit následující den po nepřítomnosti v hodině.