Pokyny pro provoz školy pro období přípravy na maturitní zkoušky

Ochrana zdraví a provoz školy pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020

Rozvrh konzultací pro čtvrté ročníky 

Rozdělení čtvrtých ročníků do skupin 

Čestné prohlášení 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hodin zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve školách podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami. Zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost žáků, kteří si podali přihlášku k maturitní zkoušce, zejména pro účely přípravy a účasti na maturitní zkoušce, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Vláda nařizuje, aby žák, kterému je umožněna osobní přítomnost ve škole, poskytl před prvním vstupem do školy, písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Ředitel školy rozhodl, že podepsané čestné prohlášení žák doručí nejpozději do 7. 5. 2020 mailem svému třídnímu učiteli. Originál podepsaného čestného prohlášení odevzdá žák vyučujícímu na konzultaci (popř. učiteli na vstupní vrátnici). Při nedoložení čestného prohlášení nebude umožněna žákovi osobní účast ve škole. Vláda dále nařizuje, aby žák osobně přítomný ve škole byl bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Následující postupy a pokyny pro ochranu zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 vychází z metodického pokynu MŠMT ze dne 30. 4. 2020.

 

Pohyb žáků spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky se řídí těmito principy:

 • při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • žákům je zakázáno shromažďování
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (bude kontrolováno při vstupu do školy)
 • při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku
 • žáci se mohou pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy (vstupní recepce, vestibul, šatny, žlutá budova A4 vč. toalet) a nesmí docházet ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami
 • po průchodu vstupní recepcí žák pokračuje bez zbytečných odkladů do budovy školy, následně zamíří do šaten z budovy A2 (vstupní vestibul), přezuje se u své šatní skříňky a ihned po přezutí musí použít dezinfekci na ruce (doporučuje se i předchozí umytí rukou, důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), šatny opouští vchodem do žluté budovy A4 a pokračuje do přidělené učebny
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
 • o povinnosti nosit roušku v průběhu pobytu ve třídě rozhoduje učitel, musí být zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici v prostorách školy
 • žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce
 • žáci se o přestávkách mezi konzultacemi zdržují výhradně v přidělených učebnách s výjimkou využití toalet
 • před opuštěním učebny si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušku
 • složení skupin je stejné jako pro dělené předměty v rozvrhu platném od 1.9.2019 (skupina a, b)
 • škola vede evidenci o docházce žáků do školy, absence žáků se nezapisuje do třídních knih, ale je vedena u vyučujících konzultací (absence žáků je omluvena)
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy