Cestovní agentura RadVia

Firma založená Hotelovou školou Radlická

Proč má škola školní firmu?

Hotelová škola a Gymnázium Radlická je odborná škola. Velmi těžko se učí plavání bez bazénu a ještě hůř se učí odbornost bez praxe. Škola organizuje praktickou výuku v Cestovní agentury RadVia a u smluvních partnerů. V praktickém vyučování žáci uplatňují teoretické znalosti v praxi. Když to dělají dobře, tak tým učitelů a žáků má platící klienty. Je to základ pro nástup do profesního života.

Co vlastně naučíme?

Cestovní ruch dávno není jen organizováním zájezdů. Je to multidisciplinární profese, která vede ke spokojenosti klientů. Hlavní dovedností úspěšného absolventa školy je schopnost komunikovat, organizovat a umět prodat nabízené produkty.

Co Cestovní agentura RadVia organizuje?

 • Kulturně- společenské služby
 • Pravidelné besedy o cestování „ Cestou necestou“ – Malostranská Beseda
 • Jednodenní zájezdy s různou tématikou např. adventní zájezdy
 • Jednoduchá obsluha
 • Služby vstupní recepce
 • Ubytovací služby
 • Průvodcovské služby
 • Informační a zprostředkovatelské služby
 • Dopravní služby
 • Cestovní pojištění – ve spolupráci s pojišťovnou Alianz
 • Kopírovací služby pro žáky školy
 • Organizace prodejních výstav významných českých autorů ve školní Galerii RadVia.

Jaké výstavy již proběhly?

Každou výstavu provází zahajovací vernisáž, která je spojená s rautem. Týmová práce žáků oboru hotelnictví a cestovní ruch pravidelně vytváří snoubení kultury s vynikající gastronomií.

Kde probíhá odborná praxe žáků mimo Cestovní agenturu RadVia?

 • Praxe průvodce v památkových a církevních objektech:
 • praxe v cestovních kancelářích,
 • projekt VIA SACRA, kterého se účastní Česká republika, Německo a Polsko,
 • organizování Mikuláše pro mateřské školy,
 • spolupráce s honorárními konzuláty – příprava prestižních akcí na dané téma,
 • provádění zahraničních škol po Praze ( většinou v jazyce anglickém nebo německém).

Co najdeme v rámcovém vzdělávacím plánu, který vydalo MŠMT ČR jako vzdělávací standard?

Obsahový okruh vychází ze skutečnosti, že cestovní ruch představuje širokou škálu oborů a profesí, které se v komplexu podílejí na uspokojování potřeb a požadavků účastníků cestovního ruchu. Jedná se o poskytování služeb ubytovacích a stravovacích, informačních a zprostředkovacích, dopravních, průvodcovských, kulturně- společenských, sportovně-rekreačních i o služby infrastruktury. Každá z uvedených služeb má specifické požadavky na cíle a obsah vzdělávání. Kromě poznatkového multidisciplinárního základu poskytuje obsahový okruh mimořádnou příležitost k formování žádoucích osobnostních a profesionálních postojů žáka, k rozvíjení jejich komunikativních, organizačních, ale i koncepčních a podnikatelských dovedností. Je žádoucí využívat při výuce aktivní vyučovací metody činnostního charakteru, praktické procvičování dovedností a projektové vyučování. Nedílnou součástí je uplatňování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

Více informací o cestovní agentuře získáte na internetových stránkách www.radvia.cz