Nástěnka

Comments are off

Od 1. 9. 2022 došlo k zápisu nového oboru vzdělání Gymnázium do školského rejstříku

S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapisuje nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky. A dále s účinností od 1. 9. 2022 se mění název právnické osoby na: Hotelová škola a Gymnázium Radlická. Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT-31434/2021-2 ze dne 8. 12. 2021
Comments are off

Distanční výuka

Organizační pokyny k distanční výuce   Distanční výuka 1) Každý žák je povinen se zapojit do distanční formy výuky. Bude-li žák distanční výuku ignorovat, bude za nesplněné úkoly klasifikován stupněm nedostatečný. 2) V případě nedostatečného technického vybavení žáka pro elektronickou komunikaci v rámci distanční výuky, je žák povinen toto nahlásit třídnímu učiteli před zahájením distanční výuky. 3) Pedagogičtí pracovníci komunikují se žáky primárně prostřednictvím emailu, jako další formu komunikace je možné využívat Bakaláře, mobilní telefony (whatsapp, messenger atd.). 4) Předávání učiva v rámci distanční výuky bude probíhat: primárně elektronicky (email – školní či se souhlasem soukromý, Bakaláři, whatsapp, messenger atd.), papírově ve formě uložení úkolů do obálky (se jménem žáka), žák vyučovaný touto formou distanční výuky je povinen si obálku s úkoly pravidelně vyzvedávat a vracet v ní vypracované úkoly. Žák je povinen veškeré materiály, které odesílá elektronicky učiteli, uchovávat a na požádání předložit v tištěné papírové podobě. 5) Maturitní předměty jsou...
Learn More