Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Přijímací řízení


Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Nahlédnutí do spisu bude umožněno dne 16. 6. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin v budově školy, kancelář č. 137 – studijní oddělení.Termín Vaší případné návštěvy si rezervujete na telefonním čísle 251 172 123 nebo 725 679 925.

Součástí spisu není rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, které bude zveřejněno následovně.


Dne 8. 6. 2020 – termín konání jednotných přijímacích zkoušek.
V přiloženém dokumentu naleznete pozvánku na jednotné přijímací zkoušky.

Mimořádné opatření MZČR nařizuje,aby účastník přijímacího řízení, který je osobně přítomen na zkoušce poskytl před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).Dále Hotelová škola Radlická vyžaduje, aby každý uchazeč měl u sebe dvě roušky a sáček na uložení roušky. Bude kontrolováno u vstupu do budovy školy.


Dne 16. 6. 2020 budou výsledky přijímacího řízení s celkovým pořadím uchazečů zveřejněny pod registračním číslem na nástěnce u vstupní recepce školy a na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz.

K potvrzení úmyslu vzdělávat se v naší škole je třeba odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 23. 6. 2020.


Mezi kompenzační pomůcky při konání přijímací zkoušky nepatří:

a) encyklopedie,
b) Matematicko-fyzikální a chemické tabulky,
c) kalkulačka,
d) Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny.