Plán minimálního preventivního programu

Plán minimálního preventivního programu zpracováný metodikem prevence Hotelové školy Radlická


Návykové látky a jejich vliv na naše zdraví (pdf.)


Šikanování na školách (pdf.)

Plán minimálního preventivního programu

 zpracovaný metodikem prevence Hotelové školy a Gymnázia Radlická

Úvod

Preventivní aktivity vycházejí a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty:

 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMTč.j. 37 014/2005– 5
 • Evaluace a diagnostika preventivních programů (2002)
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016)
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Národní strategie 2019-2027
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. &6, &10.

Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

 • Školní řád Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

Charakteristika školy

Hotelová škola a Gymnázium Radlická je lokalizována v Praze 5, vedle nákupního centra Galerie Butovice v pěší dostupnosti od metra trasy B, stanice Nové Butovice.

Od školního roku 2009/2010 nabízí studium dvou oborů: hotelnictví a cestovního ruch, od školního roku 2022/2023 nabízí studium oboru gymnázium.

Počet tříd ve školním roce 2022/2023: 20 tříd (10 obor cestovní ruch, 9 obor hotelnictví, 1 obor gymnázium)

Počet žáků ve třídách: 15 až 30 žáků/žákyň

Počet studujících na HŠ Radlická se dlouhodobě pohybuje cca 400 žáků.

Škola se skládá ze tří vzájemně propojených budov a odděleného školního hotelu MATURA, který se nachází v areálu školy.

V další budově areálu, která je od školy oddělena, sídlí Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 a Institut informatiky – vyšší odborná škola, s.r.o.

Škola je velmi dobře technicky vybavena, její součástí je:

 • moderní školní hotel MATURA
 • školní galerie RadVia
 • odborná pracoviště školní cestovní agentury RadVia
 • rozsáhlý vnitřní i vnější sportovní areál včetně kurtů
 • školní zahrada
 • školní jídelna s bufetem provozovaná soukromou firmou
 • odborné a jazykové učebny s možností využití audio/video techniky, internetu

Žáci i pedagogové mají možnost využít:

 • služby školní knihovny
 • sportoviště včetně sauny a posilovny i mimo čas výuky
 • prostory školní kaple
 • prostory školní galerie RadVia

Školní řád (ŠŘ) je zveřejněn na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz.

Na začátku každého školního roku jsou s ním žáci seznamováni prostřednictvím svých třídních učitelů.

Na bezpečnost žáků v době výuky dohlížejí vyučující, o přestávkách jsou vyučujícím stanoveny dohledy ve všech prostorách školy, vč. šaten a jídelny.

V době nepřítomnosti vyučujícího ve vyučování (např. z důvodu nemoci) je v případě nemožnosti zajistit odborné suplování stanoven jinému vyučujícímu dohled nad žáky po celou vyučovací hodinu.

Po dobu vyučovacích hodin se škola zamyká, aby se zabránilo vniknutí nežádoucích osob.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně a školní metodik prevence.

Ve škole nepracuje vlastní školní psycholog, v případě potřeby škola využívá služeb OPPP Praha 5, Kuncova 1580/1 a služeb psychologů a terapeutů na specializovaných pracovištích.

Klima školy je otevřené, žáci mají možnost promluvit o svých starostech se třídními učiteli, s výchovnou poradkyní i se školním metodikem prevence a této příležitosti bez obav využívají.

Žáci mohou kontaktovat učitele nebo poradce rovněž skrze uzamykatelné schránky učitelů i poradců, které jsou umístěné na volně přístupném místě u studijního oddělení.
Na konzultaci ohledně vzdělávacích či výchovných potíží mohou samozřejmě přijít také zákonní zástupci po předchozí domluvě.

Kontakty na vedení školy, výchovou poradkyni, metodika prevence i pedagogické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Po škole jsou rozmístěny nejen nástěnky s kontaktem na Linku bezpečí, ale také nástěnky informující o faktorech a následcích rizikového chování, vč. kontaktů na příslušná zařízení, kde mohou žáci vyhledat pomoc.

Ve škole je průběžně sledován výskyt výukových a výchovných problémů žáků – tyto problémy se řeší průběžně při pohovorech se žáky a jejich zákonnými zástupci, na klasifikačních poradách a na výchovných komisích.

Hlavní zásady programu

Oblasti prevence
Prevence rizikového chování žáků Hotelové školy a Gymnázia Radlická zahrnuje v souladu s metodickým pokynem MŠMT aktivity v těchto oblastech:
 1. a) předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 • záškoláctví
 • šikana, násilí
 • kyberšikana
 • divácké násilí
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • rasismus, xenofobie
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)
 • netolismus (virtuální drogy)
 • patologické hráčství (gambling)
 1. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování výchovy mládeže
 • viz výše bod a)

Cíle programu

Vymezení cílové skupiny

Primární cílovou skupinou preventivního programu jsou všichni žáci školy – jedná se o věkovou kategorii 15 – 20 let.

Cíle pro studenty Hotelové školy a Gymnázia Radlická
 • zvýšit informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů
 • pochopit příčiny šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí
 • znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů – šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí
 • pochopit zdravotní a sociální rizika užívání drog (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu
 • chápat význam zdravého způsobu života
 • vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu)
 • podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek

Podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů občanská nauka, základy přírodních věd, nauka o výživě, tělesná výchova, právo.

Cíle pro pedagogy Hotelové školy a Gymnázia Radlická
 • pozitivní přístup k žákům
 • zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů
 • zvyšovat informovanost v oblasti zdravého způsobu života
 • podílet se na realizaci školního preventivního programu
 • účastnit se vzdělávání v rámci DVPP v oblasti prevence rizikového chování
 • trvat na důsledném dodržování školního řádu
Cíle pro třídní učitele Hotelové školy a Gymnázia Radlická
 • udržovat pravidelný kontakt se třídou
 • zajímat se o dění ve třídním kolektivu
 • poznávat vzájemné vztahy ve třídním kolektivu
 • rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě
 • spolupracovat se zákonnými zástupci žáků
 • sledovat efektivitu preventivních aktivit
 • zařadit v rámci třídnických hodin témata prevence sociálně patologických jevů
Cíle pro školního metodika prevence Hotelové školy a Gymnázia Radlická
 • příprava a zajištění realizace Plánu minimálního preventivního programu
 • spolupracovat s pedagogickými pracovníky v oblasti prevence rizikového chování
 • vzdělávat se v problematice prevence rizikového chování
 • účastnit se odborných kurzů a seminářů
 • rozšiřovat a aktualizovat školní knihovnu o vhodné materiály s tématikou prevence negativních sociálně patologických jevů
 • pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu
 • spolupracovat s obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou
Cíle pro zákonné zástupce žáků Hotelové školy a Gymnázia Radlická
 • být informováni o rizicích souvisejících s rizikovým chováním mladistvých
 • být informováni o kontaktech v oblasti primární prevence pro rodiče a dospívající
 • znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů
 • být informování o Plánu minimálního preventivního programu (viz hs-radlicka.cz)

Podstatnou část informací získají zákonní zástupci žáků v rámci třídních schůzek.

Realizace školního preventivního programu

Pedagogové a vedení školy podporují:
 • komunikaci mezi žáky, učiteli a zákonnými zástupci nezletilých žáků v duchu vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání
 • pozitivní vztah žáků k prostředí školy
 • vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům
 • rozvíjení osobnosti žáka
 • zdravý životní styl
 • aktivní využití volného času studentů
 • zvyšování informovanosti žáků v oblasti společensky negativních jevů
 • vedení žáků k zájmu o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity
 • prezentaci školy, jejích výsledků a umístění studentů v soutěžích

Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do modulové výuky

Občanská výchova
 • SN01  Psychologie
 • SN02  Sociologie 1
 • SN03  Sociologie 2
 • SN08  Právo 1
 • SN09  Právo 2
 • SN12  Ekonomie 1
 • SN013 Ekonomie 2
 • SN15  Média
Dějepis

V rámci práce s historickou tématikou je historická zkušenost využita ke kladnému působení na citovou složku osobnosti žáka a k prevenci sociálně patologických jevů.

Základy práva
 • SZP01  Základy práva
Literární výchova

V rámci práce s uměleckým textem je idea díla využita ke kladnému působení na citovou složku osobnosti žáka. Umělecké texty jsou vhodně využívány k prevenci sociálně patologických jevů.

Výživa
 • NV2    Zásady zdravé výživy
 • NV3    Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě, nové trendy
 • NV4    Specifika výživy určitých skupin lidí
 • NV5    Léčebná výživa
ZPV – základy přírodních věd
 • PZP V5  Biologie člověka, zdraví a nemoc
Kalokagathia
 • TZNS1, TZNS2, TZNS3, TZNS4, TZNS5, TZNS6, TZNS7, TZNS8

Netradiční sporty a zdravověda

Plánované akce pro jednotlivé ročníky

1. ročník
 • v rámci modulové výuky zařazeno téma prevence zneužívání návykových látek
 • exkurze – památník Vojna u Příbrami – dle aktuální situace
 • návštěva Muzea policie – dle aktuální situace
2. ročník
 • v rámci modulové výuky zařazeno téma prevence pohlavně přenosných nemocí
 • reprezentační akce školy ve Florencii – dle aktuální situace
 • návštěva Domu světla – dle aktuální situace
3. ročník
 • v rámci modulové výuky zařazeno téma multikulturní výchovy a prevence projevů intolerance k menšinám ve společnosti
 • reprezentační akce školy ve Florencii – dle aktuální situace
 • barmanský kurz – dle aktuální situace
4. ročník
 • reprezentační akce školy ve Florencii – dle aktuální situace
 • barmanský kurz – dle aktuální situace

Plánované akce určené všem žákům

 • podpora při organizaci a realizaci „Dnů otevřených dveří“
 • pomoc při organizaci vernisáží ve školní galerii
 • „Klub mladého diváka“ – možnost návštěvy divadelních představení v Praze
 • Schola Pragensis – virtuální i prezenční formou
 • sportovní soutěže a turnaje – dle aktuální situace

O všech plánovaných školních akcích jsou studenti informováni třídními učitely nebo učitely předmětu, na který je akce vázána.

S nabídkou akcí seznamují rovněž nástěnky u studijního oddělení.

Další akce určené studentům

Vedení školy, výchovná poradkyně, školní metodici prevence, pedagogičtí pracovníci sledují v průběhu roku nabídku kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí a dalších akcí, které mohou být operativně zařazeny do programu.

Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro žáky.

Nabídka nepovinných předmětů: náboženství

Žáci mohou ve škole využívat:

 • venkovní i vnitřní sportoviště, posilovnu
 • knihovnu
 • AV centrum
 • zahradu

(Vždy po domluvě se správcem učebny, popřípadě v hodinách vyhrazených pro žáky!)

Schránka důvěry

Ve škole funguje schránka důvěry, kam mají žáci možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti. Tato schránka je umístěna ve vestibulu u studijního oddělení.
Každému sdělení je věnována náležitá pozornost.

Konzultační hodiny

Žáci a jejich zákonní zástupci mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit v rámci konzultačních hodin jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence. V případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky.

Informační nástěnky

V budově školy se nachází několik informačních nástěnek s tematikou drogové závislosti, kouření, HIV&AIDS. Na těchto nástěnkách najdou žáci i informace o některých internetových stránkách s touto tematikou, seznamy příslušných institucí a center krizové intervence.

Propagace školního preventivního programu:

 • internetové stránky školy
 • školní nástěnka
 • třídní schůzky

Odborná literatura a další materiály dostupné ve škole

Ve školní knihovně jsou pedagogům a žákům naší školy k dispozici následující tituly s tematikou negativních sociálně patologických jevů:
 • Spitzer: Digitální demence
 • Červenková / P.Kolář: Labyrint pohybu
 • Presl: Drogová závislost
 • Petrusek: Sociometrie
 • J. Štampach: Sekty a nová náboženská hnutí – naděje a rizika
 • Skála: …až na dno!?
 • Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (VI. odborný seminář 3. – 5. října SZÚ Praha)
 • Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci
 • Hadj-Moussová a kolektiv: Intervence – Pedagogicko-psychologické poradenství III.
 • Nešpor: Léčba a prevence závislostí
 • Fisher: Problémy mladé generace
 • Gál: Násilí
 • Černý: Sebevražednost dětí a mladistvých
 • Nešpor – Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti
 • Šedivý – Válková: Lidé, alkohol, drogy
2 DVD s několika dokumentárními fil­my:
 • DROGY – DVD 6 filmů o drogách a drogové závislosti
 • HIV & AIDS – sada obsahuje 5 dokumentárních snímků zabývajících se problematikou HIV & AIDS v subsaharské Africe z různých pohledů

Tyto filmy je možné zařadit ve výuce, třídnických hodinách, v případě zájmu je studentům zapůjčit.

Další DVD tituly k zapůjčení a využití ve výuce jsou:
 • ŘÍZENÁ STŘELA – pro začínající řidiče
 • POKUŠENÍ – bezpečnost na silnicích
 • Z KOLA NA MOTO – bezpečné dopravní chování
 • ŘEKNI DROGÁM NE
 • NEONACISMUS A EXTREMISMUS

Spolupráce školy s jinými organizacemi

Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha  5 – Stodůlky

Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu

Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o cílené preventivní působení na žáky, tj. o prevenci výskytu negativních sociálně patologických jevů, popřípadě o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví.

Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny.

 

Zpracovala: Mgr. Jaroslav Janoušek, školní metodik prevence, Praha 09/2022