Plán minimálního preventivního programu

Plán minimálního preventivního programu zpracováný metodikem prevence Hotelové školy Radlická


Návykové látky a jejich vliv na naše zdraví (pdf)

Šikanování na školách 

Úvod

Preventivní aktivity vycházejí a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty:
 •  Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28
 •  Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMTč.j. 37014/2005–5
 •  Evaluace a diagnostika preventivních programů (2002)
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21149/2016)
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Národní strategie 2019-2027
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., §6 , §10. Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.
 •  Školní řád Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

Charakteristika školy

Hotelová škola Radlická je lokalizována v Praze 5, vedle nákupního centra Galerie Butovice v pěší dostupnosti od metra trasy B, stanice Nové Butovice. 

Od školního roku 2009/2010 nabízí studium dvou oborů: hotelnictví a cestovního ruch.

Počet tříd ve školním roce 2020/2021: 17 tříd (9 obor cestovní ruch a 8 obor hotelnictví)

Počet žáků ve třídách: 19 až 30 žáků/žákyň

Počet studujících na HŠ Radlická se dlouhodobě pohybuje cca 400 žáků.

Škola se skládá ze tří vzájemně propojených budov a odděleného školního hotelu MATURA, který se nachází v areálu školy.       

V další budově areálu, která je od školy oddělena, sídlí Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené a Institut informatiky – vyšší odborná škola, s.r.o.

Škola je velmi dobře technicky vybavena, její součástí je:
 • moderní školní hotel MATURA,
 • školní Galerie RadVia,
 • odborná pracoviště školní CA RadVia,
 • rozsáhlý vnitřní i vnější sportovní areál včetně kurtů,
 • školní zahrada,
 • školní jídelna s bufetem provozovaná soukromou firmou,
 • odborné a jazykové učebny s možností využití audio a video techniky a přístupem  na internet.
Žáci i pedagogové mají možnost využít:
 • služby školní knihovny,
 • sportoviště včetně sauny a posilovny i mimo čas výuky,
 • prostory školní kaple, 
 • prostory školní Galerie RadVia.

Školní řád (ŠŘ) je zveřejněn na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz.

Na začátku každého školního roku jsou s ním žáci seznamováni prostřednictvím svých třídních učitelů.

Na bezpečnost žáků v době výuky dohlížejí vyučující o přestávkách, dohledy jsou vyučujícím stanoveny ve všech prostorách školy včetně šaten a jídelny. V době nepřítomnosti vyučujícího ve vyučování (např. z důvodu nemoci), je v případě nemožnosti zajistit odborné suplování, stanoven jinému vyučujícímu dohled nad žáky po celou vyučovací hodinu.

Po dobu vyučovacích hodin se škola zamyká, aby se zabránilo vniknutí nežádoucích osob.

 

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně a školní metodici prevence.

Ve škole nepracuje vlastní školní psycholog. V případě potřeby škola využívá služeb OPPP Praha 5, Kuncova 1580/1. Současně škola využívá i služeb psychologů a terapeutů ze specializovaných pracovišť.

Organizace a zařízení, se kterými škola spolupracuje v rámci primární prevence, jsou uvedeny níže.

Klima školy je otevřené, žáci si mají možnost promluvit o svých starostech nejenom se svým třídním učitelem, ale i s výchovnou poradkyní a školními metodiky prevence. Této příležitosti bez obav využívají.

Žáci mohou zároveň pro kontakt využít i uzamykatelné schránky učitelů a poradců. Tyto schránky jsou umístěny na volně přístupném místě, v blízkosti studijního oddělení.
Konzultací se mohou, po předchozí domluvě, účastnit i rodiče žáků.

Kontakty na všechny pracovníky jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách školy.

Kontakt na Linku bezpečí je umístěn na školních nástěnkách s různými tématy. Tato témata informují o faktorech a následcích rizikového chování. 

Ve škole je průběžně sledován výskyt výukových a výchovných problémů žáků. Tyto problémy se řeší nejenom při průběžných pohovorech se žáky, ale i s jejich zákonnými zástupci.  

Hlavní zásady programu

Oblasti prevence
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 • záškoláctví,
 • šikana, násilí,
 • kyberšikana,
 • divácké násilí,
 • kriminalita, delikvence, vandalismus,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • rasismus, xenofobie,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,
 • poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie),
 • netolismus (virtuální drogy),
 • patologické hráčství (gambling).
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • viz výše bod a).

 

Cíle programu

Vymezení cílové skupiny

Primární cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni žáci školy – v naprosté většině případů se jedná o věkovou kategorii 15 – 20 let.

 

Cíle pro studenty Hotelové školy Radlická:
 • zvýšit informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů,
 • pochopit příčiny šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí, 
 • znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů – šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí,
 • pochopit zdravotní a sociální rizika užívání drog (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu,
 • chápat význam zdravého způsobu života,  
 • vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu),
 • podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek.

Podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů občanská nauka, základy přírodních věd, nauka o výživě, tělesná výchova, právo).

Cíle pro pedagogy Hotelové školy Radlická:
 • pozitivní přístup k žákům,
 • zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů,
 • zvyšovat informovanost v oblasti zdravého způsobu života,
 • podílet se na realizaci školního preventivního programu,
 • účastnit se vzdělávání v rámci DVPP v oblasti prevence rizikového chování,
 • trvat na důsledném dodržování školního řádu.
Cíle pro třídní učitele Hotelové školy Radlická:
 • udržovat pravidelný kontakt se třídou,
 • zajímat se o dění ve třídním kolektivu,
 • poznávat vzájemné vztahy ve třídním kolektivu,
 • rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě,
 • spolupracovat se zákonnými zástupci žáků,
 • zařadit v rámci třídnických hodin témata prevence sociálně patologických jevů,
 • sledovat efektivitu preventivních aktivit.
Cíle pro školního metodika prevence Hotelové školy Radlická:
 • příprava a zajištění realizace Plánu minimálního preventivního programu,
 • podílet se na dalším vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování,
 • vzdělávat se v problematice prevence rizikového chování,
 • účastnit se odborných kurzů a seminářů, 
 • rozšiřovat a aktualizovat školní knihovnu o vhodné materiály s tématikou prevence, 
 • negativních sociálně patologických jevů,
 • pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu,
 • spolupracovat s obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou.
Cíle pro zákonné zástupce žáků Hotelové školy Radlická:
 • být informováni o rizicích souvisejících s rizikovým chováním mladistvých,
 • být informováni o poradnách, střediscích, programech v oblasti primární prevence pro rodiče a dospívající,
 • znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů, 
 • být informování o Plánu minimálního preventivního programu (viz www.hs-radlicka.cz)

Podstatnou část informací získají zákonní zástupci žáků v rámci třídních schůzek.

Realizace školního preventivního programu

Pedagogové a vedení školy podporují:
 • komunikaci mezi žáky, učiteli a zákonnými zástupci nezletilých žáků, na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání,
 • pozitivní vztah žáků k prostředí školy, 
 • vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům,
 • rozvíjení osobnosti žáka,
 • zdravý životní styl,
 • aktivní využití volného času studentů,
 • zvyšování informovanosti žáků v oblasti společensky negativních jevů,
 • vedení žáků k zájmu o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity,
 • prezentaci školy, jejích výsledků a umístění studentů v soutěžích.

Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do modulové výuky 

Občanská výchova 
 • SN01  Psychologie
 • SN02  Sociologie 1
 • SN03  Sociologie 2
 • SN08  Právo 1
 • SN09  Právo 2
 • SN12  Ekonomie 1
 • SN013 Ekonomie 2
 • SN15  Média
Dějepis

V rámci práce s historickou tématikou je vždy historická zkušenost využita ke kladnému působení na citovou složku osobnosti žáka a k prevenci sociálně patologických jevů.

Literární výchova

V rámci práce s uměleckým textem je vždy idea díla využita ke kladnému působení na citovou složku osobnosti žáka. Umělecké texty jsou vhodně využívány k prevenci sociálně patologických jevů. 

Výživa 
 • NV2    Zásady zdravé výživy
 • NV3    Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě, nové trendy
 • NV4    Specifika výživy určitých skupin lidí
 • NV5    Léčebná výživa
ZPV – základy přírodních věd
 • PZP V5  Biologie člověka, zdraví a nemoc
Základy práva
 • SZP01  Základy práva 
Kalokagathia
 • TZNS1, TZNS2, TZNS3, TZNS4, TZNS5, TZNS6, TZNS7, TZNS8
Netradiční sporty a zdravověda 

Plánované akce pro jednotlivé ročníky

1. ročník
 • Interaktivní seminář zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek 
 • Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků (na úvod maturitního plesu)
 • Exkurze – památník Vojna u Příbrami
 • Návštěva Muzea policie
2. ročník
 • Interaktivní seminář zaměřený na prevenci pohlavně přenosných nemocí a na Bezpečný sex
 • Reprezentační akce školy ve Florencii 
 • Návštěva Domu světla
3. ročník
 • Interaktivní seminář zaměřený na multikulturní výchovu a prevenci projevů intolerance k menšinám ve společnosti
 • Reprezentační akce školy ve Florencii 
 • Barmanský kurz
4. ročník
 • Reprezentační akce školy ve Florencii
 • Maturitní ples
Plánované akce určené všem žákům
 • Podpora při organizaci a realizaci virtuální formy „Dnů otevřených dveří na HŠ Radlická“
 • Pomoc při organizaci vernisáží ve školní galerii
 • Účast na slavnostním vyhlášení výsledků posledního kola celostátní soutěže „ Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka“
 • „Klub mladého diváka“ – možnost návštěvy divadelních představení v Praze
 • Schola Pragensis – virtuální forma
 • Sportovní soutěže a turnaje

O všech plánovaných školních akcích jsou studenti informováni třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky. 

Další akce určené studentům

Vedení školy, výchovná poradkyně, školní metodici prevence a pedagogičtí pracovníci, v průběhu školního roku sledují nabídku kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí a dalších akcí, které mohou být operativně zařazeny do programu.

Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro žáky.

Nabídka nepovinných předmětů:
 • náboženství
Žáci mohou ve škole využívat:
 • venkovní i vnitřní sportoviště, posilovnu, saunu,
 • knihovnu,
 • AV centrum,
 • zahradu.

(Vždy po domluvě se správcem učebny, popřípadě v hodinách vyhrazených pro žáky!)

Schránka důvěry

Ve škole funguje schránka důvěry, kam mají žáci možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti. Tato schránka je umístěna ve školním vestibulu. Každému sdělení je věnována náležitá pozornost.

Konzultační hodiny

Žáci mají, kromě telefonického kontaktu, možnost navštívit v rámci konzultačních hodin jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni a školního metodika prevence. V případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky. 

Informační nástěnky

V budově školy se nachází několik informačních nástěnek s tematikou drogové závislosti, kouření, HIV&AIDS. Na těchto nástěnkách najdou žáci i informace o některých internetových stránkách s touto tematikou, seznamy příslušných institucí a center krizové intervence. 

Propagace školního preventivního programu:

 • internetové stránky školy,
 • školní nástěnka,
 • třídní schůzky.

Odborná literatura a další materiály dostupné ve škole

Ve školní knihovně jsou pedagogům a žákům naší školy k dispozici následující tituly s tematikou negativních sociálně patologických jevů:

 • Nešpor – Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti
 • Šedivý – Válková: Lidé, alkohol, drogy
 • Jiří Presl: Drogová závislost
 • Petrusek: Sociometrie
 • O.J. Štampach: Sekty a nová náboženská hnutí – naděje a rizika
 • Jaroslav Skála: …až na dno!?
 • Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (VI. odborný seminář 3.-5. října SZÚ Praha)
 • Vlastimil Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci
 • Zuzana Hadj-Moussová a kolektiv: Intervence – Pedagogicko-psychologické poradenství III.
 • Karel Nešpor – Léčba a prevence závislostí
 • Ernst Fisher – Problémy mladé generace
 • Fedor Gál – Násilí
 • Luděk Černý – Sebevražednost dětí a mladistvých
2 DVD s několika dokumentárními filmy:
 • DROGY – DVD 6 filmů o drogách a drogové závislosti
 • HIV & AIDS – sada obsahuje 5 dokumentárních snímků zabývajících se problematikou HIV & AIDS v subsaharské Africe z různých pohledů

Tyto filmy je možné zařadit do výuky. V případě zájmu je lze studentům i zapůjčit. 

Další DVD tituly k zapůjčení a využití ve výuce jsou:

 • ŘÍZENÁ STŘELA – pro začínající řidiče 
 • POKUŠENÍ – bezpečnost na silnicích
 • Z KOLA NA MOTO – bezpečné dopravní chování
 • ŘEKNI DROGÁM NE
 • NEONACISMUS A EXTREMISMUS
Spolupráce školy s jinými organizacemi
 • Obvodní pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky

Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu

Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o cílené preventivní působení na žáky, tj. o prevenci výskytu negativních sociálně patologických jevů, popřípadě o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví.

Signálem nevhodně sestaveného a realizovaného programu, by byl například výrazný nárůst těchto jevů, a tudíž výrazně častější potřeba svolávat výchovné komise. Pečlivě se sledují i kázeňská opatření a provádí se srovnání s předcházejícími roky.

Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu a hodnotovou orientaci svých žáků. V této souvislosti je zde snaha o posouzení pozitivních nebo negativních posunů.

Zpracovala: PhDr. Eliška Berková, školní metodik prevence