Kalokagathia

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) ve vzdělávací oblasti „VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVÍ“ je koncipován díky modulové formě výuky na této škole jako vzdělávací modul, nikoli jako ŠVP vytvořený předmětově a s učebními osnovami.

Vzdělávací modul je ucelená obsahová jednotka, která je koncipována na základě kompetencí, nikoli obsahu vzdělávání. Kombinací modulů mohou vznikat různé vzdělávací programy. Vzdělávací moduly umožňují individualizaci výuky.

V oblasti vzdělávání pro zdraví je prvořadým cílem vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Dále je kladen důraz na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách a pod). V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

Z hlediska pojetí vzdělávání pro zdraví na HŠ Radlická je zvolen název modulu „Kalokagathia“, který plně vyjadřuje základní cíle tohoto programu. Kalokagathia je pojem, který vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Od 19. století se pojem kalokagathie používal a zejména v počátcích sportu a tělesné výchovy, například v olympijském nebo u nás v sokolském hnutí a vyjadřoval program tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí.

Proto i základní členění každého modulu je na 3 části:

  1. pohybové dovednosti
  2. teoretické poznatky

III.  péče o zdraví

Moduly jsou sestaveny vždy dva na 1. a 2. pololetí v daném ročníku. Celkem tedy v rámci ŠVP je vytvořeno 8 modulů pro oblast vzdělávání pro zdraví.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

  • vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit
  • racionálně jednat v situacích osobního ohrožení
  • vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž
  • dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností

Oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, v nepovinném předmětu sportovní hry, ve dnech volných aktivit a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek. Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytvoří oddělení zdravotní tělesné výchovy (není součástí tohoto modulu, bude závislé na konkrétních podmínkách a potřebách školy).

Závěrem je třeba zdůraznit, že v tomto modulu vzdělávání pro zdraví by mělo především jít o harmonický a individuálně odlišný přístup k žákům, tak, aby v rámci definice kalokagathie došlo k pozitivnímu posunu myšlení u žáků v tomto oboru. V žádném případě by zde neměly být prosazovány ambice pedagoga směrem k nepřiměřené výkonnosti nebo jednostrannému zaměření tělesné výchovy. Proto je zvolen název modulu: KALOKAGATHIA.