Maturitní okruhy z předmětu kulturní historie

Otázky:

 1. Počátky hudebních projevů a umění pravěku
 2. Kultura nejstarších starověkých civilizací z hlediska hudebního,výtvarného, užitého umění
 3. Antické umění – řecké a římské – hudba, architektura, sochařství, výtvarné umění
 4. Evropský kulturní středověk – evropská hudba středověku, románský sloh, gotický sloh
 5. České středověké umění – česká středověká hudba, románská a gotická architektura, sochařství, malířství
 6. Umění renesance – charakteristika směru, významné evropské osobnosti renesanční hudby, malířství, sochařství, architektury, renesance v českých zemích
 7. Umění novověku – evropské baroko v hudbě, výtvarném umění, architektuře, sochařství, klasicismus a empír v Evropě
 8. Česká kultura a umění novověku – baroko a klasicismus – projevy těchto slohů v našich zemích, osobnosti barokní a klasicistní hudby, významné památky
 9. Devatenácté století v evropské kultuře – romantismus + hudební romantismus, biedermaier, realismus + hudební realismus
 10. České země v devatenáctém století z hlediska kulturního – umělecké směry, styly, významné osobnosti hudby, malířství, sochařství, generace ND
 11. Impresionismus a postimpresionismus – významné osobnosti těchto kulturních směrů v evropském a českém umění
 12. Významné směry přelomu devatenáctého a dvacátého století – secese a kubismus, projevy těchto směrů v českých zemích a v Evropě
 13. Nové směry v umění v Evropě a v Čechách v první polovině dvacátého století – fauvismus, expresionismus, futurismus, abstraktní umění, dadaismus, surrealismus
 14. Průřez novými uměleckými proudy a směry po druhé světové válce, významné umělecké osobnosti světového umění druhé poloviny dvacátého století
 15. Vývoj a rozdělení hudby dvacátého století – hudba artificiální, nonartificiální, významní skladatelé a interpreti ve světě a v Čechách
 16. Česká kultura a umění druhé poloviny dvacátého století po současnost
 17. Praha v proměnách času – od rotundy sv.Víta k vrcholu pražské renesance
 18. Cesta Prahy od baroka  přes secesi, kubismus, stavby první poloviny dvacátého století k oranžerii Evy Jiřičné
 19. České dědictví UNESCO  –  Vila Tugendhat,Český Krumlov – historické centrum, Holašovice – vesnická rezervace, Třebíč – bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť, Lednicko – valtický areál
 20. České dědictví UNESCO  – Olomouc – sloup nejsvětější Trojice, Telč – historické centrum, Kutná Hora – historické centrum, chrám sv. Barbory, Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Kroměříž – zámek a areál zámeckých zahrad, Litomyšl – areál renesančního zámku

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z předmětu kulturní historie

Zkouška z předmětu kulturní historie probíhá 15 minut, samotnému zkoušení předchází příprava v délce 15 minut. Maturitní otázky jsou připraveny v souladu s tematickými plány předmětu dějiny kultury pro 1., 2. a 4. ročník oboru 65-42-M/02 cestovní ruch. Hodnocení zkoušky je v souladu s vyhláškou ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, § 24, odstavec 1 – 6.

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky z předmětu kulturní historie

Délka trvání přípravy: 15 minut
Délka zkoušky: 15 minut
Hodnocení: hodnocení se provádí podle klasifikační stupnice

 1. výborný – projev je kultivovaný, strukturovaný, plynulý, zcela samostatný, žák mluví k zadanému tématu, jeho projev neobsahuje žádné věcné chyby a nedostatky a svědčí o výborně zvládnutých odborných kompetencích, v časovém úseku stanoveném pro zkoušku žák celistvě pojal rozsah zadaného tématu
 2. chvalitebný – projev je kultivovaný, strukturovaný, plynulý, není zcela samostatný, zkoušející klade žákovi menší množství doplňujících otázek,  projev žáka obsahuje drobné věcné nedostatky, odborné kompetence byly zvládnuty s menšími chybami, v časovém úseku stanoveném pro zkoušku žák celistvě pojal rozsah zadaného tématu
 3. dobrý – ústní projev je kultivovaný není zcela plynulý, není úplně jasný sled informací, některé informace jsou zpětně doplňovány, vyučující klade větší množství doplňovacích otázek, na které žák dokáže odpovědět s chybami, projev žáka obsahuje věcné nedostatky, odborné kompetence byly zvládnuty s většími chybami, v časovém úseku stanoveném pro zkoušku žák zcela nepojal rozsah zadaného tématu
 4. dostatečný – ústní projev není kultivovaný, není plynulý, je  nesamostatný, informace jsou podávány chaoticky, žák s chybami odpovídá na doplňovací otázky vyučujícího, kterých je větší množství, věcné nedostatky jsou závažného charakteru, odborné kompetence byly zvládnuty pouze dostatečně, rozsah zadaného tématu nebyl v časovém úseku pojat
 5. nedostatečný – ústní projev je nekultivovaný a nesamostatný, není plynulý, objevují se závažné chyby v pojetí zadaného tématu, věcné nedostatky jsou zásadního charakteru, vyučující musí klást velké množství doplňovacích otázek, na které žák velmi často nedokáže odpovědět, odborné kompetence nejsou zvládnuty, rozsah zadaného tématu nebyl v časovém úseku pojat

Schválil dne 30. 9. 2017

 

Ing. Milan Novotný
ředitel HŠ Radlická