Plán práce výchovné poradkyně

Plán práce výchovné poradkyně Hotelové školy Radlická na školní rok 2016 / 2017.

Plán minimálního preventivního programu

Plán minimálního preventivního programu zpracovaný metodikem prevence Hotelové školy Radlická

Úvod

 

Preventivní aktivity vycházejí a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty:

 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních – č.j. 22294/2013-1

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – č.j. 21291/2010-28

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 – 25

Evaluace a diagnostika preventivních programů

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

 

Školní řád Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

Příprava programu

 

Charakteristika školy

 

Hotelová škola Radlická je lokalizována v Praze 5, vedle nákupního centra Galerie Nové Butovice v pěší dostupnosti od metra trasy B, stanice Nové Butovice.

 

Od školního roku 2009/2010 nabízí studium dvou oborů:

 

hotelnictví

cestovního ruch

Počet tříd ve školním roce 2016/2017: 20 tříd (10 obor cestovní ruch a 10 obor hotelnictví)

 

Počet žáků ve třídách: 17 až 30 žáků/žákyň. Počet studujících na HŠ Radlická se dlouhodobě pohybuje kolem 488 žáků, z nichž je 25 % mimopražských. Na škole studují 2 % žáků jiné než české národnosti.

 

Škola se skládá ze tří vzájemně propojených budov a odděleného školního hotelu MATURA, který se nachází v areálu školy. V další budově areálu, která je od školy oddělena, sídlí Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené a Institut informatiky – vyšší odborná škola, s.r.o.

 

Škola je velmi dobře technicky vybavena, její součástí je:

 

moderní školní hotel MATURA

galerie a odborná pracoviště školní cestovní agentury RADVIA

rozsáhlý vnitřní i vnější sportovní areál včetně kurtů

školní zahrada s možností posezení pro 1 – 2 třídy (tzv. školní amfiteátr)

školní jídelna s bufetem provozovaná soukromou firmou

řada odborných a jazykových učeben s možností využití audio a video techniky či přístupem na internet

Studenti i pedagogové mají možnost využít:

 

služby školní knihovny

sportoviště včetně sauny a posilovny i mimo čas výuky

prostory školní kaple k relaxaci

Školní řád (ŠŘ) je vyvěšen na webových stránkách školy www.hs-radlicka.cz. Na začátku každého školního roku jsou s ním žáci seznamováni prostřednictvím svých třídních učitelů. Na bezpečnost žáků v době výuky dohlížejí vyučující, o přestávkách potom dozory, které drží vyučující ve všech prostorách školy včetně šaten. Po dobu vyučovacích hodin se škola zamyká, aby se zabránilo vniknutí nežádoucích osob.

 

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Ve škole nepracuje vlastní školní psycholog, v případě potřeby škola využívá služeb OPPP Praha 5, Kuncova 1580/1 a služeb psychologů a terapeutů na specializovaných pracovištích. Organizace a zařízení, se kterými škola spolupracuje v rámci primární prevence, jsou uvedeny v přílohách.

 

Klima školy je otevřené, žáci mají možnost promluvit o svých starostech se třídními učiteli, s výchovnou poradkyní i se školní metodičkou prevence, této příležitosti bez obav využívají. Třídnické hodiny jsou součástí rozvrhu a probíhají každý týden. Zároveň žáci mohou použít pro kontakt uzamykatelné schránky učitelů i poradců umístěné na volně přístupném místě u studijního oddělení. Na konzultaci ohledně vzdělávacích či výchovných potíží mohou samozřejmě přijít také rodiče. Kontakty na vedení školy, výchovou poradkyni, školní metodičku prevence i pedagogické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

Již osmým rokem pokračuje vydávání školního časopisu Terminál. Redakční rada se skládá ze studentů všech čtyř ročníků, kteří časopis tvoří pod metodickým vedením Mgr.Olgy Bášové.

 

Po škole jsou rozmístěny nástěnky s kontaktem na Linku bezpečí a nástěnky informující o faktorech a následcích rizikového chování včetně kontaktů na příslušná zařízení, kde mohou žáci vyhledat pomoc.

 

Ve škole průběžně sledujeme výskyt výukových a výchovných problémů našich žáků – tyto problémy se řeší průběžně při pohovorech se studenty a jejich zákonnými zástupci, na pedagogických radách, resp. na výchovných komisích. Ve školním roce 2015/2016 to byly zejména problémy s nevhodným chováním na výjezdu 1.ročníku do Německa.

 

Hlavní zásady programu

 

Oblasti prevence

 

Prevence rizikového chování u žáků na Hotelové škole Radlická zahrnuje v souladu s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy aktivity v těchto oblastech:

 

  1. a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 

záškoláctví

šikana, násilí

divácké násilí

kriminalita, delikvence, vandalismus

závislost na politickém a náboženském extremismu

rasismus, xenofobie

užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „UNL“)

onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou

poruchy příjmu potravy

netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

  1. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 

domácího násilí

šikany

týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

ohrožování výchovy mládeže

poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Vymezení cílové skupiny

 

Primární cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni žáci školy – v naprosté většině případů se jedná se o věkovou kategorii 15 – 20 let (výjimečně i starší žáky, kteří studují na naší škole většinou v rámci individuálního studijního plánu).

 

Další cílovou skupinou jsou pedagogové HŠ Radlická a rodiče žáků.

 

Cíle programu

 

Cíle pro studenty Hotelové školy Radlická

 

zvýšit informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, pochopit příčiny šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí (podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů občanská nauka, základy přírodních věd, nauka o výživě, tělesná výchova, právo, cizí jazyky)

znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů – šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí

umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která přináší užívání drog (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu

chápat význam zdravého způsobu života

vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu)

podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek

Cíle pro pedagogy Hotelové školy Radlická

 

pozitivní přístup k žákům

zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, zdravého způsobu života (podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů občanská nauka, základy přírodních věd, nauka o výživě, tělesná výchova, právo, cizí jazyky)

podílet se na realizaci školního preventivního programu

účastnit se vzdělávání v rámci DVPP v oblasti prevence rizikového chování

trvat na důsledném dodržování školního řádu

Cíle pro třídní učitele Hotelové školy Radlická

 

udržovat pravidelný kontakt se třídou a zajímat se o dění ve třídním kolektivu, poznávat vzájemné vztahy

rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě

spolupracovat s rodiči studentů

sledovat efektivitu preventivních aktivit

Cíle pro školního metodika Hotelové školy Radlická

 

příprava a zajištění realizace minimálního školního preventivního programu

podílet se na dalším vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování

dále se vzdělávat v problematice prevence rizikového chování – účast na odborných kurzech a seminářích, sebevzdělávání, rozšiřování školní knihovny o vhodné materiály s tematikou prevence negativních sociálně patologických jevů

pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu

spolupráce s obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou

Cíle pro rodiče žáků Hotelové školy Radlická

 

být informováni o rizicích souvisejících s rizikovým chováním mladistvých

být informováni o poradnách, střediscích a programech v oblasti primární prevence pro rodiče a dospívající

znát právní důsledky společensky nežádoucích jevů – šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí

účastnit se akcí, besed, seminářů s tématikou prevence rizikového chování pořádaných školou

Realizace školního preventivního programu

 

Pedagogové a vedení školy budou na HŠR podporovat

 

komunikaci mezi studenty, učiteli a rodiči studentů na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání

pozitivní vztah studentů k prostředí školy

vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům

rozvíjení osobnosti studenta

zdravý životní styl

aktivní využití volného času studentů

zvyšování informovanosti studentů v oblasti společensky negativních jevů

vedení studentů k zájmu o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity

práci studentské rady jako orgánu studentů

prezentaci školy, jejích výsledků a umístění studentů v soutěžích

Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do modulové výuky na Hotelové škole Radlická

 

Občanská nauka – jednotlivé moduly (značka, název)

 

SN01  Psychologie

SN02  Sociologie 1

SN03  Sociologie 2

SN06  Právo 1

SN07  Právo 2

SN08  Ekonomie 1

SN09  Ekonomie 2

SN10 Mezinárodní vztahy

SN11  Evropská Unie

SN12  Média

Dějepis

 

Člověk v dějinách

Literární výchova

 

Člověk v dějinách

Cizí jazyky – jednotlivé moduly (značka, název)

 

A1       Přátelé a rodina

A2       Škola a volný čas

A4       Zdravý životní styl

A11     Osobní charakteristika, koníčky

A12     Oblíbené sporty

A18     Svátky ve světě

A19     Naše planeta

A22     Životní úspěchy

A23     Rodina, osobní charakteristika, mezilidské vztahy

A24     Bydlení a domov

A26     Vzdělávání, moje škola

A27     Práce a profese

A40     Příroda, životní prostředí

GN7    Učit se pro život

GN8    Povolání a práce

GN10 Péče o zdraví

GN17  Stravování

GN18  Svět práce

GN19  Sport a fitness

GN20  Vzdělání a kariéra

GN21  Svátky

GN22  Volný čas

GN28  Etapy života

Nauka o výživě – jednotlivé moduly (značka, název) – týká se oboru hotelnictví

 

NV2    Zásady zdravé výživy

NV3    Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě, nové trendy

NV4    Specifika výživy určitých skupin lidí

NV5    Léčebná výživa

ZPV – základy přírodních vět

 

PZP V2/BEF  Biologie člověka, zdraví a nemoc

Kalokagathia

 

TZNS1, TZNS2, TZNS3, TZNS4, TZNS5, TZNS6, TZNS7, TZNS8 – Netradiční sporty a zdravověda

Třídnické hodiny

 

Vhodná témata pro vedení třídnických hodin – zpracovává každý třídní učitel na základě výchovně vzdělávacího plánu, který předkládá výchovná poradkyně školy Mgr. Soňa Jarošová.

Třídní učitelé pomocí různých her, testů poznávají třídní kolektiv a osobnosti jednotlivých žáků a snaží se formovat třídu tak, aby předešli společensky nežádoucím projevům chování.

Tímto výčtem předmětů a jednotlivých modulů preventivní aktivity v rámci výuky zdaleka nekončí. Například ve výuce českého jazyka a cizích jazyků zařazují vyučující diskuse na aktuální témata, motivují žáky k četbě a výběru vhodné a zajímavé literatury. K těmto aktivitám byla přiřazena ještě Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, jejíž letošní téma zní „Kyberšikana“.

Plánované akce pro jednotlivé ročníky

 

  1. ročník

 

adaptační kurz – program je koncipován tak, aby se nový třídní kolektiv měl možnost poznat a seznámit nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli

přednáška Policie ČR – téma „Protidrogová prevence“

sociometrické dotazníky

vytvoření „vstupního tabla“ 1. ročníků

exkurze do Městské knihovny hl. m. Prahy

slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků (na úvod maturitního plesu)

dny volných třídních aktivit

jazykové kurzy v Německu a ve Frankfurtu nad Mohanem

jazykový kurz Praha – alternativní program

exkurze – památník Vojna u Příbrami, památník Terezín

  1. ročník

 

reprezentační akce školy ve Florencii

dny volných třídních aktivit

účast na charitativních akcích – Světluška a Bílá pastelka na podporu nevidomých

  1. ročník

 

prezentace práce tříd rodičům – školní hotel

reprezentační akce školy ve Florencii

barmanské kurzy (H3A, H3B, H3C)

dny volných třídních aktivit

účast na charitativních akcích

 

  1. ročník

 

reprezentační akce školy ve Florencii

prezentace práce tříd rodičům – školní hotel

vytvoření třídního maturitního tabla

maturitní ples

slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Plánované akce určené všem studentům

 

pomoc při organizaci a realizaci „Dnů otevřených dveří na HŠ Radlická“,

celostátní soutěž „Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka“,

soutěže v rámci jednotlivých předmětů – „Matematika převážně nevážně“, „Matematický klokan“, školní vědomostní soutěž z předmětů ON a D „Ani nevím, že to vím“, jazykové olympiády a další

„Klub mladého diváka“ – možnost návštěvy různorodých divadelních představení v Praze

Schola Pragensis

školní časopis Terminál

sportovní soutěže a turnaje, např. sportovní soutěž „Poprask“

pro studenty oboru Hotelnictví a turismus jsou pořádány rozličné kurzy – kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanský kurz

O všech plánovaných školních akcích jsou studenti informováni třídním učitelem, učitelem předmětu, na který je akce vázána, popřípadě se s nabídkou akcí seznamují prostřednictvím nástěnky u studijního oddělení či informací ve školním časopise.

 

Další akce určené studentům

 

Vedení školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, vedoucí oddělení výuky jednotlivých oddělení sledují v průběhu roku nabídku kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí a dalších akcí, které operativně zařazují do programu. Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro studenty.

 

Nabídka nepovinných předmětů:

 

náboženství

sportovní hry

Nabídka činností ve volném čase studentů

 

Po domluvě se správcem učebny, popřípadě v hodinách vyhrazených pro studenty je možné ve škole využívat:

 

venkovní i vnitřní sportoviště, posilovnu, saunu

knihovnu

učebny výpočetní techniky

videoklub

zahradu

Schránky důvěry

 

Ve škole fungují klasické schránky důvěry, kam mají studenti možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti, obracet se na výchovnou poradkyni Mgr. Soňu Jarošovou nebo školního metodika prevence Mgr. Olgu Bášovou se svými problémy. Tyto schránky jsou umístěny ve vestibulu u studijního oddělení.

Dále je ve škole propagována Linka bezpečí formou několika nástěnek na chodbách školy.

 

Konzultační hodiny

Studenti i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence v rámci konzultačních hodin a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky.

 

Informační nástěnky

V budově školy se nachází několik informačních nástěnek s tematikou drogové závislosti, kouření, HIV&AIDS. Na těchto nástěnkách najdou studenti i informace o některých internetových stránkách s touto tematikou, seznamy příslušných institucí a center krizové intervence. Vedle těchto preventivních nástěnek jsou zde další informující o aktivitách studentů ve volném čase, o akcích pořádaných školou (adaptační, lyžařské a sportovně-turistické kurzy) včetně fotografické dokumentace již realizovaných akcí.

 

Propagace školního preventivního programu:

internetové stránky školy

školní nástěnka

třídní schůzky

třídnické hodiny

školní časopis Terminál

Odborná literatura a další materiály dostupné ve škole

 

Ve školní knihovně jsou pedagogům a studentům naší školy k dispozici následující tituly s tematikou negativních sociálně patologických jevů:

 

Nešpor – Csémy: Alkohol, drogy a vaše děti, Praha, Sportpropag 1995.

Šedivý – Válková: Lidé, alkohol, drogy, Praha, Naše vojsko 1988.

Jiří Presl: Drogová závislost, Praha, Maxdorf 1994.

Petrusek: Sociometrie, Praha, Svoboda 1969.

O.J. Štampach: Sekty a nová náboženská hnutí – naděje a rizika, metodický list.

Jaroslav Skála: …až na dno!?, Praha, Avicenum 1988.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence (VI. odborný seminář 3.-5. října SZÚ Praha), Praha, Cevap 2005

Vlastimil Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci, Praha, SPN 1990.

Zuzana Hadj-Moussová a kolektiv: Intervence – Pedagogicko-psychologické poradenství III., UK v Praze, PedF 2004.

Další tituly jsou dostupné u výchovné poradkyně školy Mgr. Soni Jarošové.

 

Škola od společnosti „Člověk v tísni“ objednala zdarma 2 DVD s několika dokumentárními fil­my:

 

DROGY – DVD 6 filmů o drogách a drogové závislosti

HIV & AIDS – sada obsahuje 5 dokumentárních snímků zabývajících se problematikou HIV & AIDS v subsaharské Africe z různých pohledů

Tyto filmy je možné zařadit ve výuce, třídnických hodinách, v případě zájmu je studentům zapůjčit. Další DVD tituly k zapůjčení a využití ve výuce jsou k dispozici u ŠMP, Mgr. Jany Zapletalové:

ŘÍZENÁ STŘELA – pro začínající řidiče

POKUŠENÍ – bezpečnost na silnicích

Z KOLA NA MOTO – bezpečné dopravní chování

ŘEKNI DROGÁM NE

NEONACISMUS A EXTREMISMUS

Spolupráce školy s jinými organizacemi

 

Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky

občanské sdružení Prev-centrum

PhDr. Vladimíra Fořtová, klinická psycholožka

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, s.r.o.

Krajské ředitelství PČR

Bezpečnostní a protidrogová komise MČ Praha 5

Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu

 

Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o působení na cílovou skupinu studentů, snahu o prevenci negativních sociálně patologických jevů, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví.

 

Signálem špatně sestaveného a realizovaného programu by byl například výrazný nárůst těchto jevů, a tudíž výrazně častější potřeba svolávat výchovné komise a následně udělovat výrazně častěji různá kázeňská opatření, než je tomu nyní.

 

Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny.

 

Konkrétní fakta a údaje je možné získat opakovaným dotazníkovým šetřením a srovnávat výsledky za jednotlivé školní roky.

 

Zpracovala: Mgr. Olga Bášová, školní metodik prevence