Najdete nás také na sociálních sítích
Radlická 591/115
158 00 Praha 5
7:00–10:00, 12:45–15:30 h
studijní oddělení
+(420) 251 172 123
studijní oddělení

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Hotelová škola Radlická

2. Důvod a způsob založení

Hotelová škola Radlická (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Organizace byla zřízena ke dni 1.7.1993 usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/11 ze dne 24.6.1993.

3. Organizační struktura

Organizační řád (pdf)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hotelová škola Radlická
Radlická 115
158 00 Praha 5

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Studijní oddělení, místnost č. 137, budova A3 (zelená), Lucie Smíšková, referent studijního oddělení

4.3. Úřední hodiny

Po – Pá: 7:00 – 10:00 h, 12:45 – 15:30 h

4.4 Telefonní čísla

Lucie Smíšková, tel. 251 172 123, mobil 725 679 925

4.5 Číslo faxu

Lucie Smíšková, fax 251 172 118

4.6 Adresa internetové stránky

www.hs-radlicka.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: xb2ymq7

4.8 Další elektronické adresy

smiskoval@hs-radlicka.cz

5. Bankovní spojení

2000750003/6000, PPF banka

6. IČO

60446242

7. DIČ

CZ60446242

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet Hotelové školy Radlická (pdf)

9. Žádosti o informace

Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním, ústně, telefonicky a písemně, na základě podané žádosti. Žádosti o informace můžete podat na formulářích (odkaz), které si můžete stáhnout v sekci Formuláře. Žádost je podávána na typizovaném formuláři (není ze zákona povinný). Vnitřní předpis o poskytování informací v. p. 209 (pdf)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný v úředních hodinách studijního oddělení, můžete rovněž využít elektronického podání.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí učiněným školou se podávají písemně poštou na adresu školy. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny školy.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud se má právo účastník řízení proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře

Všechny formuláře naleznete v sekci Studium / Formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Veškeré návody pro řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy pod odkazem https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/4625.html#obsah

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád pro školní rok 2017/2018 (pdf)

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací jsou stanoveny Vnitřním předpisem o poskytování informací č. 209 (pdf)

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je dán Vnitřním předpisem o poskytování informací č. 209 (pdf)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017(pdf)

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) jmenován PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz.