Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Hotelová škola a Gymnázium Radlická

Identifikační číslo zařízení (IZO):                       110 011 295

Resortní identifikátor právnické osoby:            600005631

2. Důvod a způsob založení

Hotelová škola a Gymnázium Radlická (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Organizace byla zřízena ke dni 1.7.1993 usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/11 ze dne 24.6.1993. S účinností od 1. 9. 2022 se do školského rejstříku Hotelové školy Radlická zapsal nový obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium – denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 roky.

3. Organizační struktura

Organizační řád (soubor pdf)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hotelová škola a Gymnázium Radlická
Radlická 591/115
158 00 Praha 5

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Studijní oddělení, místnost č. 137, budova A3 (zelená), Lucie Smíšková, referent studijního oddělení

4.3. Úřední hodiny

Po – Pá: 7:00 – 10:00 h, 12:45 – 15:30 h

4.4 Telefonní čísla

Lucie Smíšková, tel. 251 172 123, mobil 725 679 925

4.5 Adresa internetové stránky

www.hs-radlicka.cz

4.6 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: xb2ymq7

4.7 Další elektronické adresy

smiskoval@hs-radlicka.cz

5. Bankovní spojení

2000750003/6000, PPF banka

6. IČO

60446242

7. DIČ

CZ60446242

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet Hotelové školy a Gymnázia Radlická pro rok 2023 (soubor pdf)

9. Žádosti o informace

Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním (povinně zveřejňované informace) a písemně, na základě podané žádosti. Informace jsou poskytovány za úplatu v souladu s právními předpisy v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný v úředních hodinách studijního oddělení, můžete rovněž využít elektronického podání (pouze datovou schránkou).

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí učiněným školou se podávají písemně poštou na adresu školy. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny školy.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud se má právo účastník řízení proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.

Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře

Všechny formuláře naleznete v sekci Studium / Formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Veškeré návody pro řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy pod odkazem https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201/4625.html#obsah

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
 • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
 • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád pro školní rok  (soubor pdf)

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací jsou stanoveny Vnitřním předpisem č. 268 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (soubor pdf)

16. Licenční smlouvy

Hotelová škola a Gymnázium Radlická nepoužívá žádné licenční smlouvy.

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 (soubor pdf.)

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 (soubor pdf.)

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 (soubor pdf.)

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 (soubor pdf.)

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (soubor pdf.)

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (soubor pdf.)

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (soubor pdf.)

roční zpráva za školní rok 2014/2015 (soubor pdf.)

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) jmenován PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz.

19. Metodik prevence

Mgr. Jaroslav Janoušek
251 172 139
774 198 977

20. Výchovný poradce

Mgr. Soňa Němečková
251 172 140
725 679 960